แบบทดสอบวิชาเคมี ว 43226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

สวนจัดเอง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2552

บรรย

ากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/2 ห้องครูอำภัย ประทุมไทย และครูสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เครื่องชั่งและอุปกรณ์วัดปริมาตร

นักเรียนชั้น ม. 4/2- 4/7 ที่เรียนวิชาปฏิบัติการเคมี ต้องศึกษาการใช้เครื่องชั่งและอุปกรณ์วัดปริมาตรต่อไปนี้http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web/mahidol/balances(6)/index.htm

ของขวัญวันแม่

การ์ดวันแม่

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เคล็ดลับการแก้ปัญหา: ทฤษฎีกรด-เบส ที่เราควรใช้

ต้องจำว่า
1. กรดและเบสอาร์เรเนียสเป็นกรดเบสเบรินสเตค-ลาวรีด้วย แต่ในทางกลับกันไม่ใช่
2. กรดและเบสเบรินสเตค-ลาวรีเป็นกรดเบสลิวอิสด้วย แต่ในทางกลับกันไม่ใช่
3. ปกติเราใช้ทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียสหรือทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตค-ลาวรีเมื่อมีน้ำหรือตัวทำละลายโปรติก
4. ถึงแม้ว่าทฤษฎีกรด-เบสลิวอิสสามารถอธิบายสมบัติกรดหรือเบสของสารในตัวทำละลายโปรติก แต่ทฤษฎีกรด-เบสลิวอิสสามารถใช้กับปฏิกิริยากรด-บสในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำและกับสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน " เยี่ยมบ้านนักเรียน ม. 6/2"
ครูอำภัย ประทุมไทย และครูสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูประจำชั้น ม. 6/2 เยี่ยมบ้านลูก ๆ เพื่อติดตามดูแลและให้ขวัญกำลังใจ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552